Podmínky pro používání služby

zpět na Mikroregion Týnecko

Definice služby

 • Poskytovatel – Mopos Communications, a.s. jako provozovatel služby připojení k síti internet.
 • Uživatel – uživatel služby ve smyslu podmínek pro používání služby připojení k síti internet.
 • Služba připojení k síti internet (dále jen služba) je veřejná telekomunikační služba provozovaná v negarantovaném frekvenčním pásmu 2.4 a 5 GHz na základě Všeobecného oprávnění VO-R/12/08.2005-34 vydaného ČTÚ. Uživatelé přistupují ke službě a sdílejí definovanou kapacitu služby v rámci jednoho nebo více přístupových bodů.
 • Služba nezahrnuje instalaci koncového zařízení u zákazníka, poskytuje pouze přístupový bod se službou internet.
 • Realizace koncové přípojky uživatele musí být provedena dle standardů pro technologii 802.11b/g.
 • Poskytovatel zodpovídá za to, že k připojení koncového uživatele bude použito zařízení, které má doklad o shodě se všeobecným oprávněním pro dané pásmo.
 • Uživatel služby je povinen respektovat podmínky poskytovatele pro připojení. Tyto podmínky jsou stanoveny jako technická specifikace, která definuje hardware, který je možné pro službu využít, minimální sílu signálu a pravidla geografických podmínek.
 • Koncový uživatel služby zodpovídá za svoji část přípojky tzn. za soustavu bezdrátového připojení anténa – kabeláž – mikrovlnné zařízení – PC. Poskytovatel neřeší podporu koncových přípojek u zákazníka.
 • Před realizací služby je nutno v režii uživatele provést proměření místa, kde má být instalována uživatelská přípojka. Postup pro ověření dostupnosti umístí poskytovatel na webovou stránku služby.
 • Uživatel má možnost realizovat přípojku i jiným zařízením, než doporučeným, pouze však na vlastní odpovědnost a s dodržením podmínek pro provoz (Všeobecného oprávnění VO-R/12/09.2010-12).
 • Podmínkou využívání služby je registrace na http://tynecko.mopos.cz a uskutečněná platba za službu.
 • Služba je plně aktivována dnem přijetí platby na účet poskytovatele.
 • Zpoplatnění služby je realizováno formou předplatného na následující období. Uživatel platí za poskytovanou službu složenkou, trvalým nebo jednorázovým převodním příkazem.
 • Při nezaplacení poplatku pro dané období dojde k zastavení poskytování služby poskytovatelem až do doby opětovného zaplacení paušálního poplatku uživatelem.

Práva a povinnosti uživatele

 • Uživatel využívá službu takovým způsobem, aby ostatním uživatelům nenarušoval její užívání.
 • Uživatel nesmí přetěžovat prostředky přístupové sítě služby.
 • Uživateli je zakázáno používat jakékoliv prostředky a techniky, které by mohly sloužit k průniku do HW a SW prostředků sítě nebo zařízení ostatních uživatelů v rámci sítě či vyvíjet aktivity směřující k získání omezených prostředků sítě či získání kontroly nad těmito zařízeními.
 • Uživateli je zakázáno podobné techniky a prostředky používat k těmto účelům i na prostředky mimo službu.
 • Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných subjektů. Uživatel služby nese plnou zodpovědnost za škody způsobené třetím stranám i poskytovateli v souvislosti s nedodržením těchto podmínek.
 • Uživatel nesmí využít službu k protiprávnímu jednání (porušování autorských práv, neoprávněné nakládání s osobními údaji, ohrožování mravnosti, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů apod.)
 • Uživateli je doporučeno používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall).
 • Uživatel platí za provoz služby složenkou, trvalým nebo jednorázovým příkazem k úhradě nebo smluvně dohodnutým způsobem.
 • Při nezaplacení poplatku pro dané období dojde k zastavení poskytování služby poskytovatelem až do doby opětovného zaplacení paušálního poplatku uživatelem. Ke sledování stavu služby přidělí poskytovatel uživateli jedinečné uživatelské jméno a heslo a umožní mu přístup do zabezpečené sekce na stránce http://tynecko.mopos.cz.
 • Uživatel může kdykoliv změnit předplacenou variantu služby za jinou variantu tak, že zaplatí odpovídající částku na účet poskytovatele. Dnem přijetí platby na účet poskytovatele je provoz služby poplatný nově zakoupené variantě služby.
 • Uživatel má právo kdykoliv přerušit využívání služby, nejdéle však na dobu 6 měsíců od data skončení platnosti naposledy zaplaceného měsíčního paušálu. Během této doby má uživatel právo kdykoliv obnovit předplatné služby.
 • Uživatel má právo na využívání všech prostředků sítě stejnou měrou jako ostatní uživatelé služby – s ohledem na geografické podmínky a zásah vyšší moci, které toto právo neznemožní.
 • Uživatel má právo požadovat odstranění technických problémů, které vznikají na straně poskytovatele služby a které s nimi přímo souvisí. Poskytovatel se zavazuje zjištěné poruchy, které souvisí s provozem služby odstranit během následujících dvou pracovních dnů od vzniku poruchy.

Práva a povinnosti poskytovatele

 • Poskytovatel se zavazuje, že bude provozovat službu minimálně po období 24 měsíců, pokud mu to neznemožní objektivní podmínky, např. zrušení Všeobecného oprávnění na provozování služeb v nelicencovaném pásmu 2.4 a 5 GHz, přírodní katastrofa, rušení (přeplnění kanálů volného rádiového pásma). Zabrání-li poskytovateli provozovat službu objektivní podmínky, uvedené v těchto podmínkách, nevzniká uživateli nárok na vrácení zaplacené ceny za službu, ani nárok na uplatnění náhrady škody, pokuty nebo jiné sankce.
 • Dojde-li ke zrušení poskytování služby ze strany poskytovatele z důvodů jiných, než je uvedeno výše, vznikne uživateli nárok na vrácení poměrné části ceny, zaplacené za službu. Tento nárok se vylučuje u plánovaného zrušení poskytování služby, provedeného ne dříve než 24 měsíců od zahájení poskytování služby. Termín zrušení poskytování služby musí být uveden na webové stránce služby http://tynecko.mopos.cz/ minimálně 6 měsíců před datem ukončení poskytování služby.
 • Při nezaplacení paušálního poplatku uživatelem pro dané období má poskytovatel právo zastavit poskytování služby až do doby opětovného zaplacení měsíčního paušálního poplatku uživatelem.
 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo omezit ty uživatele, jejichž datový provoz ohrožuje výkonnost, stabilitu a bezpečnost sítě, a to zejména v případech, kdy by tito uživatelé využívali kapacitu přípojného bodu služby na úkor ostatních.
 • Poskytovatel bude informovat uživatele o změnách a rozvoji služby prostřednictvím webových stránek služby. Při provozu páteřní sítě a přístupových bodů se poskytovatel zavazuje respektovat platné normy a limity vydané ČTÚ pro nelicencované pásmo.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku nebo potřebujete poradit, neváhejte nás oslovit.

Pokračovat

Aktivní bezpečnost sítě

Představujeme koncept, který pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu […]

Více

Moderní tvář veřejného osvětlení

Městům a obcím nabízíme dodávky nebo rekonstrukci osvětlení místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Vše od návrhové studie až po […]

Více

Revitalizace obecního rozhlasu

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas nebo starší bezdrátový rozhlas […]

Více