O společnosti

Úvodní stránka/O společnosti/Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) společnosti Mopos Communications, a.s., se sídlem Rokycanova 2921, 530 02 Pardubice, IČ: 26222396

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Zásady zpracování osobních údajů slouží k tomu, abychom vás jako své zákazníky informovali o tom, jak společnost Mopos Communications, a.s. vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s prodejem našich produktů a služeb.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme zavázáni. Při prodeji našich produktů a služeb nám rovněž vznikají některé zákonné povinnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů a jejich uchovávání po určitou dobu.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem vašich osobních údajů je společnost Mopos Communications, a.s., se sídlem Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2122, IČ: 26222396.

Veškeré dotazy a připomínky týkající se ochrany osobních údajů můžete zasílat buď poštou na adresu:
Mopos Communications, a.s.
Rokycanova 2921
530 02 Pardubice

nebo rovněž e-mailem na adresu info@mopos.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu: https://www.mopos.cz/o-spolecnosti/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PRODEJI PRODUKTŮ A SLUŽEB

Abychom vám mohli dodávat naše produkty a služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření (vč. jednání před uzavřením smlouvy) a plnění smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy (případně náš oprávněný zájem, zejména v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba a zpracováváme osobní údaje jejích kontaktních osob).

V našich systémech zpracováváme údaje: jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, IČ, DIČ (to může u fyzické osoby obsahovat rodné číslo). Máte právo kdykoli dotazem zjistit, jaká data o vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Rovněž máte právo kdykoli požádat o bezodkladné vymazání vašich dat z našich systémů.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Vaše osobní údaje můžeme využívat pro zasílání důležitých informací, oznámení a zajímavých nabídek souvisejících ať už přímo s vašimi službami nebo s produkty a službami naší společnosti obecně. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:

  • identifikační údaje (jméno, příjmení);
  • kontaktní údaje (korespondenční adresa, e-mailová adresa);
  • údaje o produktech a službách, které jsme vám dodali;

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných sdělení, a to na základě vašeho souhlasu. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než odvoláte svůj souhlas. V takovém případě bude zpracování okamžitě ukončeno.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto subjekty jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů a naše společnost má s těmito subjekty uzavřenou smlouvu, která problematiku zpracování osobních údajů řeší v souladu s platnou a účinnou legislativou.

Pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě zákona či jiných právních aktů povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost Mopos Communications, a.s. jakožto správce osobních údajů oprávněna osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ DAT

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a naše společnost disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů. Osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou školeny a vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.